De Staat en extreem-rechts tegen solidariteitskonvooien

Op 26/3/2019 werd vastgesteld dat er binnen eco-fascistische kringen berichten verspreid werden gericht tegen de solidariteitskonvooien met Exarchia. Deze berichten werden op die dag onthuld aan een kameraad van PSL/LSP die deze kon inkijken. Van veel originaliteit leken ze niet blijken, het waren de gekende beweringen dat het konvooi naar Exarchia ging om terroristische aanslagen te helpen plegen enzoverder. De persoon waarvan deze afkomstig waren was echter daarvoor wel aan gelinkt aan intimidatiepogingen van anti-fascisten met Antwerpse extreem-rechtse wapengekken.

Op 29/5/2019 werd het Parket van Leuven belast met het onderzoek naar deze feiten. Zoals verwacht werd er kort daarna op 14/6/2019 door fascisten een aanslag gepleegd op de organisator van deze konvooien, Yannis Youlountas.[1] Het Parket heeft geweigerd deze feiten te onderzoeken, noch het verhoren van getuigen noch het opsporen van deze berichten. Integendeel besloot het Parket van Leuven om op 13/9/2019 mensen van Solidary For All (organisatie van solidariteitskonvooien met Calais en Duinkerke) te proberen intimideren met bij de haren getrokken beschuldigingen over het delen van een opiniepeiling op Facebook.[2]

Het bizarre daaraan is dat de organisator, Peter Terryn, zélf geen uitnodiging tot verhoor ontving hoewel hij de originele poster van die opiniepeiling was, enkel andere mensen van de organisatie kregen zulk een uitnodiging. In context van de rest van de feiten kan daar een verklaring voor gezocht worden : Dat het plan bestond uit enerzijds aanslagen met behulp van fascisten tegen de organisatoren van zulke konvooien (Yannis Youlountas, Peter Terryn) terwijl anderzijds de rest geïntimideerd diende te worden met bij de haren getrokken juridische vervolgingen. In het geval van Peter Terryn werd dan om één of andere reden zulke aanslag uiteindelijk toch afgelast - misschien zelfs dat de fascisten, rancuneus omwille van de aflasting van dit plan, dan maar besloten om brandaanvallen uit te voeren op vluchtelingenopvangcentra zoals in Bilzen.

Na de weigering van het Parket van Leuven om deze feiten te onderzoeken werd in november 2019 de onderzoeksrechtbank van Leuven belast met het onderzoek. Deze weigerde ook de feiten te onderzoeken, noch het verhoor van getuigen noch het opsporen van deze berichten. Er zijn sterke aanwijzingen dat, integendeel, er besloten werd om ons eigen onderzoek naar de activiteiten van dit netwerk te proberen tegenwerken en saboteren, waarbij mogelijks actief samengewerkt werd met deze personen. Specifiek werd opgemerkt dat de informatie op de sociale media profielen van de betrokkenen gemanipuleerd werd en deze snel afgeschermd werden van anti-fascistische "pottenkijkers" kort nadat dit onderzoek resultaten begon op te leveren. Daarover volgt later meer als daar meer informatie over achterhaald wordt.

[1] http://blogyy.net/2019/06/14/yannis-agresse-par-des-neo-nazis-hier-soir-au-piree/

[2] https://www.apache.be/2019/09/13/politie-wil-activisten-verhoren-over-hulp-bij-illegale-migratie/?sh=b1229f9b505ec7df8b082-1879889510


publié le 7 janvier 2021