RSS artikels
Français  |  Nederlands

De Staat en extreem-rechts tegen solidariteitskonvooien

gepost op 07/01/21 door X Trefwoorden  antifa  veiligheids / terrorisme 

Op 26/3/2019 werd vastgesteld dat er binnen eco-fascistische kringen berichten verspreid werden gericht tegen de solidariteitskonvooien met Exarchia. Deze berichten werden op die dag onthuld aan een kameraad van PSL/LSP die deze kon inkijken. Van veel originaliteit leken ze niet blijken, het waren de gekende beweringen dat het konvooi naar Exarchia ging om terroristische aanslagen te helpen plegen enzoverder. De persoon waarvan deze afkomstig waren was echter daarvoor wel aan gelinkt aan intimidatiepogingen van anti-fascisten met Antwerpse extreem-rechtse wapengekken.

Op 29/5/2019 werd het Parket van Leuven belast met het onderzoek naar deze feiten. Zoals verwacht werd er kort daarna op 14/6/2019 door fascisten een aanslag gepleegd op de organisator van deze konvooien, Yannis Youlountas.[1] Het Parket heeft geweigerd deze feiten te onderzoeken, noch het verhoren van getuigen noch het opsporen van deze berichten. Integendeel besloot het Parket van Leuven om op 13/9/2019 mensen van Solidary For All (organisatie van solidariteitskonvooien met Calais en Duinkerke) te proberen intimideren met bij de haren getrokken beschuldigingen over het delen van een opiniepeiling op Facebook.[2]

Het bizarre daaraan is dat de organisator, Peter Terryn, zélf geen uitnodiging tot verhoor ontving hoewel hij de originele poster van die opiniepeiling was, enkel andere mensen van de organisatie kregen zulk een uitnodiging. In context van de rest van de feiten kan daar een verklaring voor gezocht worden: Dat het plan bestond uit enerzijds aanslagen met behulp van fascisten tegen de organisatoren van zulke konvooien (Yannis Youlountas, Peter Terryn) terwijl anderzijds de rest geïntimideerd diende te worden met bij de haren getrokken juridische vervolgingen. In het geval van Peter Terryn werd dan om één of andere reden zulke aanslag uiteindelijk toch afgelast - misschien zelfs dat de fascisten, rancuneus omwille van de aflasting van dit plan, dan maar besloten om brandaanvallen uit te voeren op vluchtelingenopvangcentra zoals in Bilzen.

Na de weigering van het Parket van Leuven om deze feiten te onderzoeken werd in november 2019 de onderzoeksrechtbank van Leuven belast met het onderzoek. Deze weigerde ook de feiten te onderzoeken, noch het verhoor van getuigen noch het opsporen van deze berichten. Er zijn sterke aanwijzingen dat, integendeel, er besloten werd om ons eigen onderzoek naar de activiteiten van dit netwerk te proberen tegenwerken en saboteren, waarbij mogelijks actief samengewerkt werd met deze personen. Specifiek werd opgemerkt dat de informatie op de sociale media profielen van de betrokkenen gemanipuleerd werd en deze snel afgeschermd werden van anti-fascistische "pottenkijkers" kort nadat dit onderzoek resultaten begon op te leveren. Daarover volgt later meer als daar meer informatie over achterhaald wordt.

[1] http://blogyy.net/2019/06/14/yannis-agresse-par-des-neo-nazis-hier-soir-au-piree/

[2] https://www.apache.be/2019/09/13/politie-wil-activisten-verhoren-over-hulp-bij-illegale-migratie/?sh=b1229f9b505ec7df8b082-1879889510


gepost op  door X  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
 • Le 26/3/2019, il a été constaté qu’au sein des cercles éco-fascistes, des messages étaient diffusés contre les convois de solidarité avec Exarchia. Ces messages ont été dévoilés ce jour-là à un camarade du PSL/LSP qui a pu les examiner. Ils ne semblaient pas être très nouveaux, il s’agissait d’affirmations connues selon lesquelles le convoi se rendait à Exarchia pour aider à commettre des attentats terroristes, etc. Cependant, la personne d’où provenaient ces affirmations était associée à des tentatives d’intimidation faite à l’encontre d’antifascistes en coopération avec des cinglés d’armes de l’extrême droite anversoise.

  Le 29/5/2019, le Parquet de Louvain fut chargé d’enquêter sur ces faits. Comme on pouvait s’y attendre à la suite de ceci, le 14 juin 2019, les fascistes se sont attaqués à l’organisateur de ces convois, Yannis Youlountas[1]. Le procureur a refusé d’enquêter sur ces faits, se refusant d’interroger des témoins et ni d’enquêter sur ces rapports. Au contraire, le 13 septembre 2019, le parquet de Louvain a décidé de tenter l’itimidation des gens de Solidary For All (organisation de convois de solidarité avec Calais et Dunkerque) en les accusant de partager un sondage d’opinion sur Facebook[2].

  Ce qui est étonnant, c’est que l’organisateur, Peter Terryn, n’a pas reçu de convocation à être interrogé personnellement ; bien qu’il soit l’auteur de la publication originale de ce sondage, seules d’autres personnes de l’organisation ont reçu une telle convocation. Dans le contexte de la suite des événement, il est possible de trouver une explication : que le plan consistait en des attaques avec l’aide des fascistes contre les organisateurs de tels convois (Yannis Youlountas, Peter Terryn) d’une part, alors que d’autre part, les autres devaient être intimidés grâce à des poursuites judiciaires. Dans le cas de Peter Terryn, pour une raison ou une autre, une telle attaque a finalement été annulée - peut-être aussi que les fascistes, contrarirés par l’annulation de ce plan, ont décidé de lancer des attaques contre des centres de réfugiés en les incendiant comme à Bilzen.

  Après le refus du Parquet de Louvain d’enquêter sur ces faits, en novembre 2019, ce fut le juge d’instruction de Louvain qui a été chargé de l’enquête. Ce dernier a également refusé d’enquêter sur les faits, ni d’interroger des témoins ni de rechercher ces rapports. Tout porte à croire qu’au contraire, il a été décidé de tenter de contrecarrer et de saboter notre propre enquête sur les activités de ce réseau, éventuellement en coopération active avec les personnes concernées. Plus précisément, il a été constaté que les informations sur les profils des personnes impliquées dans les médias sociaux ont été manipulés et rapidement mises à l’abri des "potviewers" antifascistes peu après que cette recherche ait commencé à donner des résultats. De plus amples informations à ce sujet seront fournies ultérieurement.

  1] http://blogyy.net/2019/06/14/yannis-agresse-par-des-neo-nazis-hier-soir-au-piree/

  [2] https://www.apache.be/2019/09/13/politie-wil-activisten-verhoren-over-hulp-bij-illegale-migratie/?sh=b1229f9b505ec7df8b082-1879889510

 • Korte aanvulling: De persoon die op 26/3/2019 deze berichten onthulde aan een kameraad van PSL/LSP, en waarvan Parket en onderzoeksrechtbank van Leuven weigerden deze op te sporen, was in 2008 ook al eens in opspraak gekomen in een zaak rond mensenhandel en gedwongen prostitutie in Thaise massagesalons. Hierbij bestonden er ook plannen om camera’s te installeren in die kamers om hooggeplaatste politici, magistraten, etc mee te kunnen chanteren. Hierin werden deze bovendien bijstand verleend door tenminste 2 personen binnen het Parket.

  https://www.demorgen.be/nieuws/parket-in-beroep-tegen-vrijlating-verdachten-mensenhandel~b6e115b9/

 • Correctie: 1 persoon van het Parket en 1 persoon van de Staatsveiligheid, niet 2 personen van het Parket.

  https://www.demorgen.be/nieuws/ambtenaar-federaal-parket-verdacht-van-lekken-informatie-in-ruil-voor-seks~b5a53e46

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé